Час роботи: 8.00 - 16.00

Час роботи: 8.00 - 16.00


moc.liamg%40kiloruen

Договір про надання медичних послуг

Договір про надання медичних послуг«30»жовтня 2023 року
     Медична клініка «НейроЛік» (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.10 .2023 року № 1867 (надалі за текстом – Виконавець), в особі ФОП Саника Олександра Володимировича , пропонує, керуючись статтею 633, статтею 641, статтею 644 Цивільного кодексу України, пропонує особам, які звернулися до Виконавця з метою отримання медичних послуг, укласти цей Договір про надання медичних послуг на нижченаведених умовах:               1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Цей Договір про надання медичних послуг (надалі – «Договір») визначає умови та правила надання Виконавцем Пацієнту медичних послуг та укладається на невизначений строк. 1.2. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно та у відповідності до чинного законодавства України. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Пацієнта шляхом опублікування на Сайті Виконавця. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, Пацієнт зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання Договору та продовження користування послугами свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами.1.3. Укладенням Договору Пацієнт підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору та Прейскурантом цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.1.4. Цей Договір укладається шляхом надання згоди Пацієнтом на приєднання до запропонованого Договору в цілому. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.                 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1. Виконавець зобов’язується надати Пацієнту платні медичні послуги, обсяг та перелік яких, передбачено прейскурантом, у строк та на умовах, визначених цим Договором, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити медичні послуги.2.2. Виконавець має право відмовити у наданні медичних послуг, якщо Пацієнт відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення певних маніпуляцій. При відмові Виконавця від виконання Договору з підстав наведених в цьому пункті, сплачені кошти Пацієнту не повертаються.2.3. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я).2.4. Виконавець здійснює первинну реєстрацію Пацієнта, а Пацієнт погоджується на надання інформації, необхідної для первинної ідентифікації Пацієнта, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Виконавця.2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.2.6. Цей Договір розміщений в електронній формі на Сайті Виконавця https://neurolik.com.ua та є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України,2.7. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій) Пацієнтом умов цього Договору.2.8. Приєднуючись до цього Договору, Пацієнт тим самим підтверджує, що він повідомлений про місце розташування електронного примірника цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, не має жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору.2.9. Пацієнт дає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцю інформації, що становить медичну таємницю на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній Заяві на приєднання. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням інформації за вказаними в Заяві(ах) на приєднання адресами (контактними даними).                 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ3.1. Медичні послуги надаються відповідно діючих стандартів у сфері охорони здоров’я, вимог МОЗ України.3.2. До початку надання послуг передбачених цим Договором, Пацієнт обирає медичну послугу відповідно до своїх потреб на Сайті Виконавця, за телефоном +38097 242 0098 та/або за місцем фактичного здійснення діяльності Виконавця.3.3. На вимогу Виконавця Пацієнт, який звернувся для отримання медичних послуг та здійснює підтверджуючі дії відносно даного Договору Виконавця, зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування особи та фізичного стану Пацієнта. Пацієнт на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування Пацієнта. У разі ненадання Пацієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностик або лікування, Виконавець має право відмовити Пацієнту в наданні послуг .3.4. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через Сайт або особисто. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта за погодженням з Виконавцем.3.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:     3.5.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.     3.5.2. Виникнення обставин, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем.3.6. Наявність обставин, передбачених підпунктом 3.5.1. цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Пацієнту.3.7. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.3.8. Послуги за цим Договором надаються лише за умови попередньої оплати медичних послуг у розмірі 100% їх вартості.3.9. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо.3.10. На прохання Пацієнта, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту на паперових носіях.                 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН          4.1. Виконавець має право:4.1.1. Не починати надання Пацієнтові певних медичних послуг (чи призупинити їх надання) у випадках:а) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань, методи лікування яких не входять до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики;б) виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Пацієнтом методу лікування;в) не здійснення оплати в розмірі повної вартості обраної медичної послуги.4.1.2. Достроково припинити надання послуг Пацієнту у випадку порушення приписів лікуючого лікаря або умов цього Договору та/або «Правил внутрішнього розпорядку» Виконавця (далі – Правила внутрішнього розпорядку).4.1.3. Достроково розірвати даний Договір при відмові Пацієнта від подальшого надання медичних послуг Пацієнту та у випадках, передбачених цим Договором. В цьому разі сплачені Пацієнтом кошти за послуги не повертаються.4.1.4. Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта.4.1.5. В разі запізнення Пацієнта більше ніж 20 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких медичних послуг, якщо перенесення надання медичних послуг неможливе, повідомивши про це Пацієнта.4.1.6. Змістити час прийому Пацієнтів, записаних до лікаря, не більше ніж на 1 годину, у разі звернення в цей час Пацієнта, який негайно потребує екстреної медичної допомоги (відповідно до ст.3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»), або надати можливість проконсультуватись у іншого лікаря.4.1.7. Відмовити у наданні медичних послуг у разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.4.1.8. Відмовити у наданні медичних послуг при пред’явлені Пацієнтом неповних та/або недостовірних даних про особу Пацієнта медичному персоналу Виконавця.4.1.9. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником та Пацієнтом.4.1.10. На відшкодування матеріальної шкоди заданої Пацієнтом у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання послуг за цим Договором.          4.2. Пацієнт має право:4.2.1. На отримання Пацієнтом медичних послуг належної якості, обсягу та вартості зазначених в пункті 2.1. Договору.4.2.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.4.2.3. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування.4.2.4. На таємницю про стан здоров'я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.4.2.5. Відмовитися від подальшого лікування Пацієнта у будь-який момент, якщо це не призведе до погіршення стану здоров’я останнього.          4.3. Виконавець зобов’язується:4.3.1. Надати медичні послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором.4.3.2. Надавати якісні та кваліфіковані медичні послуги відповідно до вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.4.3.3. Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.4.3.4. Належним чином (повно та доступно) інформувати Пацієнта про мету, терміни надання медичних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.4.3.5. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я Пацієнта, результати медичних обстежень та оглядів, сімейну сторони життя Пацієнта.4.3.6. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.4.3.7. Повідомляти Пацієнта про зміни в цьому Договорі, його Додатках, Прейскуранті цін шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця.4.3.8. Розглядати всі скарги та/або претензії Пацієнта щодо якості медичних послуг, які є предметом даного Договору. Скарги та/або претензії можуть розглядатися Виконавцем із залученням медичних працівників відповідної кваліфікації, які є працівниками Виконавця, а також, за згодою Замовника, працівників інших закладів охорони здоров’я, які мають відповідну кваліфікацію.4.3.9. Прийняти оплату за послуги визначені в цьому Договорі.           4.4. Пацієнт зобов’язується:4.4.1. Приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги, які є предметом даного Договору.4.4.2. Забезпечити своєчасне прибуття до Виконавця для отримання медичних послуг, а також сумлінне виконання всіх усних чи письмових приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця, що задіяний у процесі надання медичних послуг Пацієнту, у т. ч. режиму, харчування та прийому ліків. Не допускати під час проходження Пацієнтом курсів лікування (обстеження) у Виконавця прийняття ліків та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця.4.4.3. Надати правдиві персональні та адресні дані Пацієнта, та інформацію для анамнезу (в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання), які заносяться до медичної документації, у т. ч. анкет.4.4.4. Забезпечити явку на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я. 4.4.5. Підписати всі необхідні медично-правові документи, у т. ч. узгоджений План лікування, Інформовану згоду на медичні втручання тощо.4.4.6. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання медичних послуг.4.4.7. Прибути у місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до назначеного часу.4.4.8. Сплатити вартість медичних послуг на умовах цього Договору до моменту надання медичних послуг.4.4.9. Забезпечити неухильне дотримання призначеного Виконавцем лікування та/або обстеження, приписів і рекомендації лікарів Виконавця, Правил внутрішнього розпорядку та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг Виконавцем.4.4.10. Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання медичних послуг, які є предметом цього Договору, шляхом письмового звернення до Виконавця. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.4.4.11. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.                 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ5.1. Вартість медичних послуг розраховується відповідно до Прейскуранту цін. Ціни визначені у національній валюті України – гривні.5.2. Пацієнт здійснює попередню оплату медичних послуг у розмірі 100% їх вартості, визначеної діючим Прейскурантом цін Виконавця, одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:- шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця;- шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця;- шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця;- іншим способом не забороненим чинним законодавством України. Оплата здійснюється до початку надання медичних послуг.5.3. Замовник має право залучити до оплати медичних послуг за цим договором інших осіб, у т. ч. приватних спонсорів, інші організації. В цьому разі перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця.5.4. Якщо, у процесі надання медичних послуг виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення, то додаткові медичні послуги оплачуються додатково згідно затвердженого Прейскуранта цін, який діє на дату надання відповідної медичної послуги. При цьому Пацієнт має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики до моменту оплати таких послуг.5.5. У випадках дострокового припинення відносин з Пацієнтом з ініціативи Пацієнта, чи через грубе або систематичне порушення Пацієнтом умов цього Договору, сплачені кошти не повертаються незалежно від того скористався Пацієнт усім обсягом медичних послуг чи ні.5.6. Валюта розрахунку для готівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня. Валюта розрахунку для безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.5.7. Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 9 цього Договору «Реквізити Виконавця».5.8. Якщо Пацієнт порушує порядок та строки оплати, встановлені у Заяві на приєднання, Виконавець має право на відшкодування збитків, а також може припинити або відмовити у наданні медичних послуг Пацієнту до сплати заборгованості.5.9. У разі не отримання Пацієнтом послуг протягом встановленого строку їх виконання, сплачені кошти за Пакет не повертаються.                 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.6.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Пацієнту без вини Виконавця, а також у результаті:а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди;б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Пацієнта;в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта; г) не дотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця;д) порушення Пацієнтом затверджених Виконавцем Правил внутрішнього розпорядку;е) використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;є) призначення медикаментозного лікування, втручань в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування;ж) розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.6.3.Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс- мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.6.4. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.6.5. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 6.4. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.6.6. На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форсмажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, в зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Замовнику кошти сплачені за не наданий обсяг медичних послуг.6.7. У разі запізнення Пацієнта більше ніж на 20 хвилин або якщо Пацієнт не з’явився у місце надання медичних послуг, в назначену дату та час надання медичних послуг, Виконавець в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг на інший можливий час, який не порушить графік прийому інших пацієнтів, про що повідомляє Пацієнта.6.8. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з його вини. 6.9. Пацієнт несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця, надання Виконавцю повної і достовірної інформації, необхідної для надання медичних послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов'язань.6.10. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів, або в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.6.11. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.6.12. Пацієнт зобов’язаний відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця, в повному обсязі в розмірі завданої шкоди. У разі знищення майна, його втрати (крадіжки, тощо), пошкодження (несправності) майна, яке не може бути усунуто чи усунення якого потребує витрат, що перевищують 1/3 (одну третю) вартості майна, Замовник зобов’язується виплатити Виконавцю повну вартість майна, яка підтверджується розрахунковими документами Виконавця про придбання зазначеного майна або сплатити повну вартість майна згідно його актуальної вартості на ринку України.6.13. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору. Явка Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.6.14. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.                7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ7.1. Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з Підтверджуючих дій та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.7.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та набувають чинності з моменту такої публікації.7.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати послуги всім Замовникам, які внесли оплату за послуги, до відповідного направлення повідомлення про припинення дії цього Договору.7.7. Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення підтверджуючих дій.7.8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.7.9. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:- За ініціативою Замовника, шляхом письмового інформування Виконавця.- За ініціативою Виконавця, у випадках передбачених цим Договором.- За взаємною згодою сторін.У вказаних в цьому пункті Договору випадках, кошти сплачені Замовником за Пакет не повертаються, а зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними.                  8. ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ8..12. Заяви на приєднання до цього Договору оформлюються в двох примірниках та набувають чинності з моменту підписання Замовником та здійснення оплати Пакету. Заяви на приєднання не потребують підписання з боку Виконавця.                  9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯМедична практика «НЕЙРОЛІК» Місцезнаходження:36014, м. Полтава, Павленківська площа, будинок 3 В, Ідентифікаційний код: 2108805371, IBAN: UA643220010000026003330123400 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»Платник єдиного податку .Тел. +38097 242 0098
ФОП Саник Олександр Володимирович

Made with